Regulamin darowizn

REGULAMIN DAROWIZM
POSTANOWIENIA
OGÓLNE
1.
Serwis internetowy działający pod głównym adresem https://foranimals.org.pl
zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację For Animals zwaną
dalej „Fundacją”, z siedzibą w Katowicach przy ul. 11 listopada 4-, wpisaną
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS
0000265307
2.
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania
z Serwisu dla potrzeb dokonywania Darowizm.
3.
Zadaniem Serwisu jest:
• Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących
projektach realizowanych przez Fundację,
• Wparcie działalności Fundacji dokonywanej za pośrednictwem PayU,
• Kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz
kontaktowy.
DARCZYŃCA
Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana
„Darczyńcą”.
TERMIN PRZEKAZYWANIA
1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji
oraz serwisu PayU.
FORMY WPŁAT DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI
1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu
wsparcia jej działalności statutowej bądź innych celów wskazanych w
serwisie.
2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl
3. Przekierowanie do serwisu PayU.pl następuje przez kliknięcie przycisku
PayU umieszczonego w Serwisie fundacji.
4. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w PLN.
5. Wpłatę darowizny bądź zlecenie stałe można dokonywać również za
pomocą standardowego przelewu, na numer konta PKO BP 02 1020
2313 0000 3102 0161 2043
PRZEZNACZENIE DAROWIZN
Darowizny są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji,
którymi są:
Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt w szczególności
poprzez:
1. Niesienia pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym zwierzętom, głównie
poprzez ich adopcję
2. Wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
3. Wspierania działań propagowanie stosunku do zwierząt jako istot
żyjących, zdolnych do odczuwania cierpienia, nie będących rzeczą,
którym człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
ZASADY REZYGNACJI/ZWROTÓW
Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online w Serwisie
(www.FORANIMALS.ORG.PL)
nie podlegają zwrotom.
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182, z późń.zm.) Fundacja zapewnia
ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w
wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn
Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie http://FORANIMALS.ORG.PL
2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą
wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji
Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na
przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu
realizacji tej płatności.
4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w
ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayU.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182, z
późń.zm.), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a
także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych.
6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom
danych o Darczyńcach i dokonany Ich przez nich wpłat darowizn bez
ich wiedzy i zgody.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i
jest dostępny na stronie głównej Serwisu oraz pod adresem
http://FORANIMALS.ORG.PL
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez
wcześniejszego informowania Użytkownika.
3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich
publikacji w serwisie.
4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej
wymienionych form działalności.
6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej
wymienionych form działalności należy kierować pod adres email:
PINI1@FORANIMALS.ORG.PL Rozpatrywane będą one w terminie 14
dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres
PINI1@FORANIMALS.ORG.PL